บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน (Back-to-school)

ที่ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน (Back-to-school) โดยมี
นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางอุรัยวรรณ์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษา ส่งผลให้การเรียนการสอนในห้องเรียนไม่สามารถทำได้ ทำให้ต้องเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยเข้าถึงผ่านคอมพิวเตอร์ แต่ยังมีเด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาโดยใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จึงได้กำหนดดำเนินโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ที่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษานักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้วแต่ประสงค์จะกลับมาศึกษาหรือเด็กที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาแต่ขาดแคลนอุปกรณ์โดยการรับบริจาคสิ่งของด้านการศึกษา สำหรับเด็กอายุ 2-18 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้เพื่อเส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสให้มีอุปกรณ์การศึกษาพร้อมสำหรับเปิดภาคการศึกษาผ่านการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่โดยมอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในระดับจังหวัดและเมื่อได้รับสิ่งของบริจาคมาแล้วจะดำเนินการพิจารณาจัดสรร คัดเลือกเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดส่งสิ่งของให้ต่อไป

นายอำนวย กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า- 2019 ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งจำเป็นต้องออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากไม่มีความพร้อมจากความยากจนและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทางการศึกษาอื่น ๆ ได้ ดังนั้นกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้กำหนดจัดโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียนขึ้น โดยมอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการในระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสมีอุปกรณ์การศึกษาพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาผ่านการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษาแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและเพื่อคืนโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน (Back -to -School) โดยสามารถบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน onsite/online ได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565 โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ต สามารถบริจาคได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต หมายเลข 076-213315, 076-218165 หรือที่ Facebook บ้านพักเด็กฯ ภูเก็ต