ปภ.เขต 18 ส่งมอบรถและเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์

ปภ.เขต 18 ส่งมอบรถและเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับปฏิบัติภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ พังงา กระบี่ ระนอง และตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง และจังหวัดตรัง ร่วมรับมอบรถและเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ลดความเยหายและความสูญเสียมากที่สุด

นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อนุมัติเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้ประจำในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เขต 18 ภูเก็ต เพื่อให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อย่างครอบคลุมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1-2 คัน , รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน, เรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1-2 ลำ และเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง 14 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1-2 เครื่อง ตามความเหมาะสมของพื้นที่
ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ได้ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมและมีความรู้ในการใช้ ควบคุม ดูแล เก็บรักษา และบำรุงรักษา เครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากเกิดเหตุในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจหากเกิดสถานการณ์ภัยต่างๆในแต่ละพื้นที่ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะสามารถจัดการภัยได้อย่างทันท่วงที ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาข้อจำกัดของระยะทางในการเดินทางของเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์เขต ไปยังจังหวัดในพื้นที่กรณีเกิดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ