ประกาศเจตนารมณ์งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศเจตนารมณ์งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2565

วันนี้ (9 ธ.ค.65) ที่ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจและสื่อมวลชนร่วมประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจัดขึ้น และรัฐบาลได้กำหนดให้จัดขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของคนไทยทุกภาคส่วน ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่องสุจริต โปร่งใส จังหวัดภูเก็ตใสสะอาด และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)พร้อมทั้งร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน (มือขวาทับมือซ้าย) เพื่อเป็นการแสดงว่าจังหวัดภูเก็ตจะต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566 พร้อมทั้งรับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ระดับ A และ AA 1 ใน 4 จังหวัดของประเทศ.