ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน  4 ล้านตัว

ที่ ท่าเรือเอเอ หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์กรภาคประชาชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อเป็นการเพิ่มพันธุ์กุ้งกุลาดำในพื้นที่ โดยมี นายอำนวย  พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีนายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการโครงการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ำรอบเกาะภูเก็ต ปี 2564 มีกิจกรรมย่อยสามกิจกรรมคือ การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนแก่พี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน 17 ชุมชน ๆ ละ 30 คน รวม 510 ราย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมที่ 2 การวางชั้งจำนวน 1,250 ต้นในพื้นที่ 5 ชุมชน เพื่อช่อให้สัตว์น้ำมาอาศัยเพื่อเป็นแหล่งทำการประมงลดการเดินทางไปไกลฝั่ง ลดค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและกิจกรรมที่ 3 คือ การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำในชุมชนประมงชายฝั่งทะเลจำนวน 17 ชุมชน จำนวน 34 ล้านตัว ซึ่งวันนี้กำหนดปล่อย 2 ชุมชน ๆ ละ 2 ล้านตัว ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ตกุ้งกุลาดำเป็นสัตว์น้ำที่เคยชุกชุมในพื้นที่รอบเกาะภูเก็ต เจริญเติบโตได้ดีและอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านสามารถทำการประมงได้ในระยะนี้ แต่เมื่อถึงวัยพร้อมผสมพันธุ์วางไข่ จะเดินทางออกไปสู่ทะเลนอกชายฝั่ง ลูกกุ้งวัยอ่อนก็จะล่องลอยมาเจริญเติบโตบริเวณชายฝั่งทะเลต่อไป จึงเป็นสัตว์น้ำที่เหมาะสมในการปล่อยพันธุ์คืนธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนขณะที่นายอำนวย กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตโดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำรอบเกาะภูเก็ตเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเรามีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบด้านภูมิศาสตร์พื้นที่มากกว่าจังหวัดอื่นทั้งหมดในประเทศไทย เพราะมีน้ำทะเลล้อมรอบเกาะ ทะเลคุณภาพน้ำดี สภาพแวดล้อมในทะเลดี และที่สำคัญพี่น้องประชาชนเป็นคนดี เพราะฉะนั้นหากสามารถสร้างทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำก็จะทำให้พี่น้องชาวประมงมีงาน มีรายได้และสุดท้ายคุณภาพชีวิตของชาวประมงก็จะดีต่อไป โครงการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ำรอบเกาะภูเก็ต ปี 2564 มีการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำในชุมชนประมงชายฝั่งทะเลจำนวน 17 ชุมชน จำนวน 34 ล้านตัว ยังมีการวางชั้งอีก 5 ชุมชนชายฝั่งทะเล ชุมชนละ 250 ต้น เพื่อเป็นเครื่องมือประมงสำหรับให้สัตว์น้ำมาหลบอาศัย เป็นแหล่งทำการประมงพื้นบ้านใกล้บ้าน สามารถลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย น้ำมันในการออกไปทำการประมงอีกด้วย