ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo 2028-Phuket,Thailand

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo 2028-Phuket,Thailand

ที่ ห้องประชุมชั้น 4 มุขหน้า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo 2028-Phuket,Thailand จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายณรงค์ กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo 2028-Phuket,Thailand เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ต่อองค์การนิทรรศการ (Bureau International des Expositions – BIE) ซึ่งจังหวัดภูเก็ตร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว โดยใช้พื้นที่บริเวณโครงการยกระดับการท่องเที่ยวสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (International Health and wellness Center) ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 141 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา โดยต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการรองรับกิจกรรมสำรวจพื้นที่เชิงลึกของคณะกรรมการ BIE ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฏาคม 2565 ที่กำหนดเดินทางมาตรวจประเมินความพร้อมพื้นที่สำหรับจัดงาน Expo 2028-Phuket,Thailand เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกประเทศเจ้าภาพ ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo 2028 ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใช้ชื่องาน Expo 2028-Phuket,Thailand ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษขึ้นในวันนี้
ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Specialised Expo 2028 ณ จังหวัดภูเก็ตและให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป