ประชุมความคืบหน้าการดำเนินการจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุม ศปก.ศบค.และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ร่วมกับ ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศูนย์ปฏิบัติการPhuket Sandbox (ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต) พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเก็ตเป็นประธาน นำ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม การประชุม ศปก.ศบค.และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ร่วมกับ ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว 17 จังหวัด ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM  Meeting โดยจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานความคืบหน้า การดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยมีประเด็นที่สำคัญ ยอดสะสมเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -31 ตุลาคม 2564  มีนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนบ๊อกทั้งสิ้น 60,649 คน(สถิติ SANDBOXเดินทางเข้าราชอาณาจักรสูงสุด 5 ลำดับแรก

1.อเมริกา คน 7,811

2.เยอรมนี 6,662คน

3.อิสราเอล 6,634คน

4.อังกฤษ 6,497คน

5.ฝรั่งเศส 5,218คน

และ คนไทย 9,064คน) พบผู้ติดเชื้อ 200 คน คิดเป็น 0.3% โดยนักท่องเที่ยวเดินทางกลับประเทศต้นทางแล้ว 19,180 คน /นักท่องเที่ยวเดินไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย 40,509/ และยังคงมีนักท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 3,421 คน ข้อมูลยอดจองห้อง SHA+ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2564 ถึงกุมภาพันธ์ 2565  จำนวน 951,710 Pax/night อย่างไรก็ตามภาพรวมการดำเนินการตามแผนภูเก็ตแซนบ๊อกยังคงเดินหน้าต่อไปได้

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ประจำวันที่ 31 ตุลาคม  2564 จำนวน 62 คน โดยมีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล  921 ราย  จำนวนเตียง ทั้งหมด 5,410 เตียง ครองเตียง 973 คิดเป็นร้อยละ 17.99 คงเหลือ 4,437 เตียงคิดเป็นร้อยละ 82.01

จนถึงขณะนี้ชาวภูเก็ตภูเก็ตได้รับวัคซีนเกือบ 100%  โดย ได้รับการฉีดวัคซีน 1 เข็มแล้ว จำนวน 466,302 คนคิดเป็น 85.16% ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม จำนวน 424,009 คน คิดเป็น 77.43% และกำลังเร่งฉีดเข็มที่ 3 ซึ่งได้ฉีดไปแล้ว 253,395 คิดเป็น 77.83%

ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้รายงานข้อมูลการประเมินสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ตโดยแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมการตรวจ ATK เชิงรุก มีอัตราผลบวกลดลง อัตราการใช้เตียงผู้ป่วยทุกประเภท เหลือเตียงว่าง ร้อยละ 82.01 โดยทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก (Phuket CCR Team) เน้นกลุ่มเสี่ยง เช่น แคมป์ โรงแรม ชุมชน  มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากจำนวนผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

สำหรับข้อเสนอแนะมาตรการด้านสาธารณสุข ได้ทำแผนและดำเนินการ Active Surveillance และ Sentinel Surveillance ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมของทีมสอบสวนควบคุมโรคทุกระดับ ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก (Phuket CCR Team) ในชุมชนอย่างต่อเนื่องเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ปรับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศปรับมาตรการบริหารจัดการผู้ป่วยโรคโควิด-19 รองรับการเปิดเมืองมาตรการด้านการแพทย์ ได้ปรับมาตรการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 รองรับการเปิดเมืองมาตรการด้านสังคม กำหนดให้สถานประกอบการ หน่วยงาน ดำเนินการมาตรการ COVID-19 Free Setting , COVID-19 Free Area และเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ Smart Control and Living with COVID-19 และ Universal Prevention