ประชุมด่วนหารือแนวทางแก้ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งของกลุ่มผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ

ประชุมด่วนหารือแนวทางแก้ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งของกลุ่มผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ มติที่ประชุมกำหนดบูรณาการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดแจ้งสายด่วน 1584 หรือ Application ทราฟฟี่ ฟองดู

ที่ ห้องประชุมมุขหน้าชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม หารือร่วมกับ พลเรือตรีณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (ทหาร) ,พ.ต.อ.จิระศักดิ์ เสียมศักดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต,

นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนนายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต,ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตเพื่อหาแก้ไขปัญหาการทะเลาะเบาะแวังของกลุ่มผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ ตามที่ปรากฎข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งของกลุ่มผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะบริเวณหน้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต ช่วยจัดการประชุมพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากรถยนต์รับจ้างสาธารณะ ที่ให้บริการผ่าน Application ที่ยังไม่ผ่านการรับรองในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่จำนวน 3 Application โดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการดำเนินการประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ให้ระงับการให้บริการของ Application ดังกล่าว

นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า
สำหรับข้อมูลรถยนต์รับจ้างสาธารณะ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีApplicationรถยนต์รับจ้างที่ผ่านการรับรอง จำนวน 2 แอพได้แก่ Hello Phukey service และ Grab รวมจำนวน 365 คัน แบ่งเป็น ผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่าน Application Hello Phukey service จำนวน 228 คัน /ผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านApplication Grab จำนวน 111 คัน
และมีรถรับจ้างที่ให้บริการผ่าน 2 Application คือ Hello Phukey service และผ่าน Grab จำนวน 26 คัน

ทั้งนี้แนวทางการแก้ปัญหาของผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ ที่ให้บริการผ่าน Application ที่ผิดกฎหมายขอให้ยื่นขอการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกซึ่งสามารถมายื่นเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

สำหรับประชาชนสามารถสังเกตรถยนต์รับจ้างสาธารณะที่ผ่านการรับรองและมีความถูกต้องจะมีสติ๊กเกอร์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดติดบริเวณข้างรถ

โดยในส่วนของแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจังหวัดภูเก็ตจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต,ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ จะดำเนินการ บริหารจัดการแบ่งพื้นที่การให้บริการให้มีความชัดเจน การบังคับใช้กฎหมาย และหากมีการพบการกระทำผิดจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน

สำหรับประชาชนที่พบเบาะแสการกระทำผิดไม่อยากจะให้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันแต่อยากจะให้ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยสามารถร้องเรียนได้ผ่าน Application ทราฟฟี่ ฟองดู สายด่วน 1584

ที่มา : ปชส. จังหวัดภูเก็ต