ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนและแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ภูเก็ต จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนและแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ที่ โรงแรมเดอะ พาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต นางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนและแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามันสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ANDAMAN ECONOMIC TOURISM) โดยมี นายวีรพัฒน์ ชินพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการด้านท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ภาควิชาการ จาก 6 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง และสตูล เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน เพื่อยกระดับศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากนั้น ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา หัวหน้าโครงการฯบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้นำเสนอร่างเบื้องต้นของแผนและแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน

นายวีรพัฒน์ ชินพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการด้านท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 ณ จังหวัดกระบี่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน (ANDAMAN ECONOMIC TOURISM) เพื่อเป็นเครือข่ายความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและบริการของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน โดยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน เพื่อยกระดับศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง เป็นที่นิยมของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ กรมการท่องเที่ยวจึงได้ดำเนินการ “โครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน เพื่อยกระดับศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การศึกษาภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วยการศึกษาแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้เขตเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน

รวมทั้งการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ภาควิชาการ เพื่อรับทราบถึงความต้องการและปัญหาอุปสรรคในด้านต่าง ๆ

ดังนั้น การจัดประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภายใต้โครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน เพื่อยกระดับศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาลเอกชน ประกอบการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

Subscribe