ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันสู่ระดับสากลผู้สื่อข่ายรายงาน ที่ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมสังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าว

นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. เปิดเผยว่า ทาง รฟม. ในฐานะผู้ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ได้จัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล พร้อมเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากภาคประชาชนและองค์กรต่างๆ เพื่อรวบรวมดำเนินงานโครงการให้ครบถ้วนทุกมิติ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  มอบหมายให้ รฟม. และหน่วยงานในสังกัดบูรณาการการดำเนินงาน และแผนงานโครงการด้านคมนาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการจราจร ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงระหว่างการดำเนินการก่อสร้างทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอข้อมูลทางเลือกระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยโครงการมี 2 ระบบหลัก คือระบบขับเคลื่อนด้วยล้อเหล็ก และระบบขับเคลื่อนด้วยล้อยาง รวมถึงการนำเสนอผลการเปรียบเทียบแผนการดำเนินงานโครงการ และแผนการบูรณาการร่วมกับโครงการก่อสร้างของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สายกระทู้-ป่าตอง ที่มีแผนจะเปิดใช้ทางคู่ขนานในระหว่างการก่อสร้างโครงการ ในช่วงปี 2569 ถือเป็นการบูรณาการร่วม เพื่อช่วยบรรเทาและลดผลกระทบการจราจร ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงการบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ถนนเทพกระษัตรี ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ชาวจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อทางเลือกการดำเนินโครงการ โดยทาง รฟม. จะนำข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการต่อไป โดยโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง มีระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร มีจำนวนสถานีทั้งหมด 21 สถานี แบ่งเป็นสถานีระดับพื้นดิน 19 สถานี สถานียกระดับ 1 สถานี และสถานีใต้ดิน 1 สถานี ระยะที่ 2 ช่วงท่านุ่น-เมืองใหม่ มีระยะทางประมาณ 16.5 กิโลเมตรอย่างไรก็ตาม โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต จะเริ่มระยะที่ 1 เป็นลำดับแรก โดยผ่านการสัมมนาทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้ว 2 ครั้ง และมีการทบทวนผลการศึกษาเดิมของ สนข. พร้อมร่วมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงรูปแบบโครงการให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน พร้อมรองรับการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในอนาคต ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล

Subscribe