ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการงานจ้างศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการงานจ้างศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอันดามันตอนบน (T7) พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดกะหลิม ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการงานจ้างศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอันดามันตอนบน (T7) พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดกะหลิม ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุรัฐ พงษ์สนิท ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง,นายจารุวิทย์ เสถียรรังสฤษดิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต, ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเข้าร่วม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัดและ บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด ร่วมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการงานจ้างศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอันดามันตอนบน (T7)พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดกะหลิมตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ของโครงการครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้กำหนดจัดประชุมทั้งหมดจำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ โดยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการผลความจำเป็น และความเป็นนมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ สาระสำคัญของโครงการ ผู้ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ เสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือก และข้อดีข้อด้อยของทุกทางเลือก รวมทั้งขอบเขตและแนวทางการศึกษา เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของโครงการ

โอกาสนี้นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป้าหมายของการจัดประชุมในวันนี้ มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีอันจะเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาและออกแบบรายละเอียดที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของหาดกะหลิมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและออกแบบ อันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอันดามันตอนบน (T7)พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดกะหลิม ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นเอกภาพ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนในพื้นที่

Subscribe