ประชุมรายงานสถานการณ์ covid-19 ของจังหวัดภูเก็ต ต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

จังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมรายงานสถานการณ์ covid-19 ของจังหวัดภูเก็ต ต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

ที่ ห้องประชุม ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนร่วมประชุมรายงานสถานการณ์ covid-19 ของจังหวัดภูเก็ต ต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

โดยมีวาระสำคัญคือการรายงานผลการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ตามโมเดล Phuket Sandbox ในรอบวันที่ 24 ส.ค.64 มีเที่ยวบินเข้ามา 5 เที่ยวบิน นักท่องเที่ยวจำนวน 177 คน ผลการตรวจเชื้อ Negative 177 คน ในการเปิดรับเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ตามโมเดล Phuket Sandbox ตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม-24 สิงหาคม 2564) มีเที่ยวบินเข้ามาสะสมทั้งหมด 288 เที่ยวบิน มีนักท่องเที่ยวสะสมทั้งหมดรวม 24,190 คน ผลการตรวจหาเชื้อสะสม Negative 23,252 คน พบผู้ติดเชื้อ 70 คน จำนวนนักท่องเที่ยว PHUKET SANDBOX ที่ยังคงอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 5,416คน จากยอดสะสมถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 รวม 24,190 คน

โอกาสนี้ที่ประชุมได้รายงานแผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการ โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มคนงานในแคมป์คนงาน จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการปิดแคมป์แบบ กลยุทธ์ Bubble and Seal ควบคุมโควิด-19 โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง กระบวนการ Bubble and Seal คือการบริหารจัดการโดยใช้มาตรการทางสังคมและมาตรการทางสาธารณสุข ใช้หลักการจัดการโควิด-19 ในแคมป์ อย่างมีส่วนร่วม (Bubble and Seal) เพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้หลุดออกมาสู่สังคมภายนอก เป้าหมายลดความเสี่ยงในที่ทำงานและที่อยู่อาศัย และลดความเสี่ยงของกลุ่มคนงาน เพื่อควบคุมโรคให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของผู้ติดเชื้อจะถูกกักตัวระหว่าง 14-28 วันเพื่อให้ปลอดภัยและหายจากโรคโควิด 19 พร้อมทั้งให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดตั้งศูนย์ covid ชุมชนเพื่อใช้เป็นสถานที่ดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อในกลุ่มสีเขียว ด้วยพ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.ภูเก็ต ได้รายงานแนวทางการใช้ทฤษฎี 3 เหลี่ยมอาชญกรรมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว Phuket Sandbox เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เพราะความปลอดภัยคือตัวชี้วัดสำคัญต่อสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางเข้ามา ทำให้จังหวัดได้มีการยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว Phuket Sandbox

โดยที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เอ็กซเรย์สถานที่ท่องเที่ยวทั่วจังหวัดภูเก็ตจำนวน 198 แห่ง อย่างละเอียด พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง 2 แห่ง ซึ่งได้สั่งปิดไปแล้ว โดยปิดทั้งทางเข้าและทางอากาศหากจะค้นหาในอินเตอร์ก็จะไม่พบสถานที่ตั้งของพื้นที่ดังกล่าว ขณะเดียวยังพบพื้นเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงน้อยอีก 26 แห่ง โดยมีการปรับภูมิทัศน์ ติดไฟส่องสว่าง ตัดต้นไม้ไม่ให้รก และจัดชุดอาสา ชรบ. เพิ่มความถี่ในการออกตรวจ รวมทั้งหน่วยงานท้องที่และท้องถิ่นได้จัดตั้งงบประมาณในการติตตั้ง CCTV เพิ่มขึ้น เพื่อตัดช่องการเกิดอาชญากรรม สร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงกับศูนย์ EOC Phuket Sandbox

สำหรับบุคคลที่เดินทางผ่านด่านตรวจท่าภูเก็ต (ท่าฉัตไชย) จะต้องผ่านการสแกนประวัติอย่างละเอียด เพื่อสกัดผู้ที่มีคดีติดตัวเข้ามาในจังหวัด โดย พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้มอบเครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตม.ภูเก็ต ได้แบ่งนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสกลายเป็นเหยื่อ ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย คนแก่-คนป่วย ผู้หญิงที่เดินทางมาคนเดียว กลุ่มสาวๆ และชายโสด โดยให้ SHA Plus manager ทำหน้าที่ดูแลกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดกับนักท่องเที่ยว