ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร ช่วงฤดูการท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ตประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร ช่วงฤดูการท่องเที่ยว (High season) จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว

ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต อาคาร 1 ชั้น 2 นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร ช่วงฤดูการท่องเที่ยว (High season)จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2566 โดยมี พ.ต.อ.จิระศักดิ์ เสียมศักดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต,นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต,นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต,นายสุบัญชา อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต,นาวาเอกพงศกร อิฐสมบัติ ผู้แทนกอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต และผู้แทนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ เป็นการหารือเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะในการให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยว (High season) จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว

พ.ต.อ.จิระศักดิ์ เสียมศักดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการกวดขันสุ่มตรวจพนักงานขับรถ รถโดยสารสาธารณะที่จะต้องปลอดแอลกอฮอล์ปลอดอาวุธ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ กวดขันควบคุมดูแล ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ให้มีพฤติกรรมที่มีความสุภาพทั้งในเรื่องของการพูดจาและการให้บริการ ด้วยจิตบริการ
นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตว่าขนาดนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่า 10 ล้านคนซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 โดยในขณะนี้ในส่วนของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำเอกสารสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ทำไม่ได้ในการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดยสามารถสแกน QR Code ดูข้อมูลได้ซึ่งจะขอฝากให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบเพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้ปฏิบัติตาม และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีความสุข
นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดจะกวดขันดูแล ด้านรถโดยสารสาธารณะ และผู้ขับขี่รถในประเด็นที่สำคัญได้แก่ การเตรียมความพร้อมรถ, การเตรียมความพร้อมของพนักงานขับรถและ การใช้รถให้ถูกต้องตรงตามประเภทรถที่จดทะเบียน
ด้านผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะและบริการนำเที่ยว พร้อมที่จะดำเนินการตามที่ส่วนราชการกำหนด

Subscribe