ประชุมเจ้าหน้าที่กีฬาอาวุโสอาเซียน ครั้งที่ 13

วันที่ 3 ของการประชุมเจ้าหน้าที่กีฬาอาวุโสอาเซียน ครั้งที่ 13 เป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน-จีน ครั้งที่ 1เพื่อหารือและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกีฬา และสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมชนิดประเภทกีฬาที่ควรสนับสนุนให้เกิดความโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน

ที่ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเขียน ครั้งที่ 13 (SOMS-13) โดยวันนี้เป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน-จีน ครั้งที่ 1
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียนกับจีน โดยมี นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นผู้แทนฝ่ายไทย Ms. SONG Xueying (มิส ซ้ง-แสวยิง) รองอธิบดีกรมการต่างประเทศฝ่ายกีฬาของจีน Deputy Director General,External Affairs Department, General Administration of Sport of China เป็นผู้แทนฝ่ายจีน และมีเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน จากประเทศสมาชิกและประเทศจีน เข้าร่วม

โดยตลอดระยะเวลา 31 ปี ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ขยายความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นในหลากหลายมิติ กับประเทศจีนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสงบและความยั่งยืนในภูมิภาค

สำหรับในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสภูมิภาคอาเซียนกับประเทศจีนเป็นครั้งแรกทำให้เห็นถึงการพัฒนาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ให้เกิดความแน่นแฟ้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างประชาชนในภูมิภาคอาเซียนและจีน และการประชุมหารือเพื่อพัฒนาด้านกีฬา ในครั้งนี้ จะเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกีฬาระหว่างกัน โดยหากประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกีฬา จะนำไปสู่การช่วยกันคัดเลือกชนิดและประเภทกีฬาที่ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีวาระที่น่าสนใจในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ครั้งนี้ (SOMS-13) คือการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งอาเซียน หรือ อาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 12 โดยประเทศเวียดนาม จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันของเวียดนาม จะต้องรอประชุมเพื่อขออนุมัติจัดการแข่งขันและประชุมหาข้อสรุปรายละเอียดการจัดการแข่งขันในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2565 กับทางรัฐบาลเวียดนาม ก่อนที่จะแจ้งให้คณะกรรมการสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน (ASSC) อีกครั้งหนึ่งสำนักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ