ประชุมเตรียมการจัดพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมืองและตั้งเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมการจัดพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมืองและตั้งเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2566 ณศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต(เมืองใหม่) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พล.ร.ต.ณัฐพงศ์ ญาโณทัยขจิตต์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการติดตั้งเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับความคืบหน้าในการจัดสร้างเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ตว่า จังหวัดภูเก็ต ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างเสาหลักเมือง เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ บริเวณภายในอาคารศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่) จำนวนเงิน 849,900 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมถึงจัดสร้างเสาหลักเมืองบริวาร ผนังไม้หุ้มคลุมเสาหลักเมืององค์เดิม และจัดสร้างเสาหลักเมืองจำลอง เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ จำนวนเงิน 428,810 บาท(สี่แสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) จากมูลนิธิฎเก็ตพัฒนายั่งยืน เพื่อการบูรณะศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสถานะปัจจุบัน สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ดำเนินการจัดสร้างเสาหลักเมือง เสาหลักเมืองบริวาร เสาหลักเมืองจำลอง และผนังไม้หุ้มคลุมเสาหลักเมืององค์เดิม เรียบร้อยแล้ว

โดย ได้กำหนดพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมือง หัวเม็ด แผ่นยันต์พระสุริยาทรงกลด และแผ่นยันต์พระสยมภูว์ ดินทั้ง 4 ทิศ และตั้งพระหลักเมืองระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2566

และจะมีการแห่เสาหลักเมืองจำลอง เสาบริวาร และยอดเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต รอบจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2566 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 แห่ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 แห่ในพื้นที่อำเภอกะทู้
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 แห่ในพื้นที่อำเภอถลาง

สำหรับเส้นทางการแห่เสาหลักเมืองจำลอง เสาบริวาร และยอดเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตจะได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำข้อมูลมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

Subscribe