ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2565

ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดภูเก็ต ปี 2565 โดยมีนายอุดมพร กาญจน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายอานุภาพ กล่าวว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดว่าในช่วงปลายฤดูหนาวรวมทั้งช่วงฤดูแล้งของทุกปี ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยสาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งโดยธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ อาทิ การคมนาคมและขนส่ง การเผาในที่โล่งแจ้ง การเกิดไฟป่า ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้างและหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยารวมทั้งสภาพภูมิประเทศในบางพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงที่ลมสงบส่งผลให้ระดับเพดานการลอยตัวและการกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำ การไหลเวียนและการถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นบางช่วงเวลาในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

นายอนุภาพ กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการที่แต่งตั้งในวันนี้เพื่อพิจารณาทบทวนและจัดทำแผนฯ ให้สอดรับกับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนเผชิญเหตุไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดภูเก็ต รวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าจังหวัดภูเก็ต, การเตรียมความพร้อมรับมือและมาตรการดำเนินการและการมอบหมายพื้นที่ให้หน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานระดับอำเภอและท้องถิ่นให้ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในเรื่องของความพร้อมของอุปกรณ์อาทิ อุปกรณ์ตีไฟและแนวกันไฟโดยต้องดูแลร่วมกันและทำงานในเชิงรุกเพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีเอกภาพต่อไป