ประมงจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ

ประมงจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ สร้างความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัดตามโครงการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ำรอบเกาะภูเก็ต ปี 2564ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ โรงซ่อมและเก็บเครื่องมือประมง หมู่ที่ 5 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 2 ล้านตัวเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำรอบเกาะภูเก็ตนายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการโครงการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ำรอบเกาะภูเก็ต ปี 2564 มีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรมคือการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนแก่พี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน 17 ชุมชน ชุมชนละ 30 คน รวม 510 คน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมที่สองคือ การวางซั้งจำนวน 1,250 ต้นในพื้นที่ 5 ชุมชน เพื่อล่อให้สัตว์น้ำมาอาศัยเพื่อเป็นแหล่งทำการประมง ลดการเดินทางไปไกลฝั่ง ลดค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และกิจกรรมที่สามคือ การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำในชุมชนประมงชายฝั่งทะเล จำนวน 17 ชุมชน จำนวน 34 ล้านตัว ซึ่งวันนี้กำหนดปล่อย 1 ชุมชนจำนวน 2 ล้านตัว ณ โรงซ่อมและเก็บเครื่องมือประมง หมู่ที่ 5 ต. เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำที่บริเวณซอยพัชนี ม.3 ต.รัษฎา ด้วยกุ้งกุลาดำเป็นสัตว์น้ำที่เคยชุกชุมในพื้นที่รอบเกาะภูเก็ต เจริญเติบโตได้ดีและอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านสามารถทำการประมงได้ในระยะนี้ แต่เมื่อถึงวัยพร้อมผสมพันธุ์วางไข่จะเดินทางออกไปสู่ทะเลนอกชายฝั่ง ลูกกุ้งวัยอ่อนก็จะล่องลอยมาเจริญเติบโตบริเวณชายฝั่งทะเลต่อไป จึงเป็นสัตว์น้ำที่เหมาะสมในการปล่อยพันธุ์คืนธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

Subscribe