ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการจัดการศึกษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการจัดการศึกษา

ที่ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เดินทางมามอบนโยบายการจัดการศึกษา ข้อราชการต่าง ๆ และแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยมีนางวิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายวิลาส ปัญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วม

นางวิภา กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีเขตพื้นที่บริการ 3 อำเภอ ในอำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ มีโรงเรียนในสังกัด 49 โรง ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก 7 โรงเรียน ขนาดกลาง 34 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 7 โรงเรียนและขนาดใหญ่พิเศษ 1 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มเครือข่าย บริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรคุณภาพชั้นนำด้วยนวัตกรรมการศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความยั่งยืน” โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันพัฒนาให้บรรลุผล “ผู้เรียนเด่น โรงเรียนดัง ครูดี องค์กรเยี่ยม ผู้รับบริการพึงพอใจ” จากผลการดำเนินงานก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม สถานศึกษามีเครือข่ายการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและได้รับรางวัลมากมาย

หลังจากนั้นทางคณะปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางเข้าพบนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือในแนวนโยบายของทางจังหวัดในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชนได้มีการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งมีการปูพื้นฐานด้านภาษาให้แก่นักเรียน เพื่อให้เด็กภูเก็ตทุกคนสามารถพูดภาษาที่ 2 ได้ในทุกโรงเรียนทั้งในส่วนของโรงเรียนที่สังกัดของรัฐและของเอกชน