ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

ที่ สวนสาธารณะกีฬาอำเภอกะทู้ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์รวมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีนายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วม

นายเทวิน กล่าวว่า ด้วยวันที่ 4 กรกฏาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการ ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีอีกทั้งเพื่อเป็นการควบคุมประชากร สุนัข-แมวในพื้นที่เกิดโรคและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยการผ่าตัดทำหมันและเพื่อให้สัตว์กลุ่มเสียง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึงและเพื่อให้เจ้าของสัตว์และประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฏหมายที่เกี่ยวข้องสามารถระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ รวมถึงการปลูกจิตสำนึก “เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ” ให้กับประชาชน

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรตินั้น เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัดและสามารถลดปัญหา การเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจรจัด ตามที่สาธารณะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอีก

Subscribe