ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในจังหวัดภูเก็ต

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสุขสันต์ ประสาระเอ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีการติดตามในเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต(ITA)ประจำปีงบประมาณ2565

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐในหน่วงงานเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตปลอดจากการทุจริตต่อไป