ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ตเผยคดีทุจริตความผิดเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ มีการกล่าวหาร้องเรียนมากที่สุด

ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนโดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายอนุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้รวบรวมสถิติคดีการร้องเรียนการทุจริตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 (สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8) สามารถจัดกลุ่มประเภทคดีทุจริตที่พบการกล่าวหาร้องเรียนมากที่สุด 3 ลำดับ คือลำดับที่ 1 เป็นความผิดเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ลำดับที่ 2 ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างและลำดับที่ 3 การใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ/การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

นายสุขสันต์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การป้องกันการทุจริตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทาง คณะทำงานจึงได้คัดเลือกปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นกรณีศึกษา จากผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่า สาเหตุของปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่วนหนึ่งมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องพัสดุ ทำให้มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมิได้มีเจตนาทุจริต และเป็นช่องทางให้ผู้มีอำนาจใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะการแต่งตั้งบุคลากรสายงานอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุอีกหน้าที่หนึ่ง หรือข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จึงดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดยการจัดการ ฝึกอบรมให้ความรู้และข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ

ทั้งนี้หลังจากที่มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวพบว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้มากขึ้นและทำให้การทุจริตลดลงจึงได้มีการเตรียมการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการทุจริตให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป