ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อการนำเสนอที่ตรงประเด็น เน้นบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง เม้นย้ำ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงนายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 และคณะ เดินทางมามอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการทำงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (สวท.ภูเก็ต) และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (สทท.ภูเก็ต) โดยมี นางสาวไอศยา สินบุษกร ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายโสภณ เคี่ยมการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (สวท.ภูเก็ต) นางสาวปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงานให้การต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ในพื้นที่นายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ได้มอบนโยบายแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ โดยกล่าวถึงบริบทของ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละพื้นที่ จึงต้องมีกลยุทธ์ของตนเอง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในการผลิตเนื้อหา (Content) ของงานรายการและข่าว รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ จะเป็นผลผลิตที่ต้องเข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างเข้าใจได้ง่าย ซึ่งหมายรวมโครงการที่ต้องขยายผลต่อยอดจากนโยบายของรัฐบาล ที่จะต้องให้ความสำคัญ ใน 3 แนวทาง คือ การนำเสนอตั้งแต่ต้นทาง คือ ที่มา/นโยบายและสาเหตุหรือเหตุผล เพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ตามความต้องการของประชาชนที่แท้จริง และเพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรือปลายทางที่ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดอย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานทุกฝ่ายต้องมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกช่องทางสู่ประชาชนอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว เข้าใจ เข้าถึง ตามแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่รัฐบาล ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพื้นที่ในการนำร่องในกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง จากความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการดำเนินงาน อย่างโครงการ Phuket Sandbox ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ นำพาไปสู่การเปิดประเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สู่การนำร่องเป็นพื้นที่สีฟ้า เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ และ Phuket Sandbox เป็นพื้นที่เดียวที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ ก่อนการมอบนโยบาย นายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ที่บริเวณด้านข้างอาคารที่พักข้าราชการ สวท.ภูเก็ต และตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการพัฒนาและการแก้ปัญหาภัยแล้งอุทกภัย ซึ่งดำเนินการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และโครงการก่อสร้างบ้านพักของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ด้วย