ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่เจ็บป่วย

ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่เจ็บป่วย เนื่องจากเส้นเลือดบริเวณก้านสมองแตก เป็นเหตุให้อัมพาต พร้อมฟื้นฟู และชี้แจงให้ทราบสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนายไมตรี ขุนทอง ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต พร้อมเครือข่ายประกันสังคม และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เยี่ยมผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่เจ็บป่วย พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ มอบให้กับนางปริศนา ผุดเพชรแก้ว อายุ 50 ปี ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง เส้นเลือดสมองแตกบริเวณก้านสมอง ทำให้อัมพาต ปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งอยู่ในความดูแลของพี่ชาย และมีบุตรสาวช่วย แบ่งเบาภาระ

สำหรับการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความรู้สึกอบอุ่น มีความรู้สึกที่ดีต่อระบบประกันสังคม และรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำเข้าสู่การรักษาฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ สร้างหลักประกันความมั่นคง ในการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตน
นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และคณะพร้อมบริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด และภาคเอกชนอื่นๆ ได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต (สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต) พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับให้กับผู้สูงอายุ และพูดคุยดูแล ให้คำแนะนำ ในการพัฒนาระบบจัดการผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้ฝากความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ อีกด้วย