ผู้ว่าฯ ภูเก็ตนำภาครัฐ-เอกชนเยือนจีน รณรงค์หาเสียงเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตนำภาครัฐ-เอกชนเยือนจีน รณรงค์หาเสียงเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมคณะทีมประเทศไทย นำโดย รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้แทนทีเส็บ ได้พบปะกับบรรดาทูตจากประเทศต่างๆในจีน เพื่อนำเสนอเรื่อง Expo 2028

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ตอบคำถามและอธิบายถึงเหตุผลที่จังหวัดภูเก็ตเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand โดยประเด็นแรก สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากวิกฤติ โควิด และภูเก็ตจะสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการพึ่งพาเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ได้อย่างไร

สามปัจจัยหลักที่เราเรียนรู้จากวิกฤติ โควิด
1.1 ภูเก็ตไม่สามารถพึ่งพิงเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว
บ้านจะไม่มั่นคงหากมีเพียงเสาเดียว ด้วยเหตุนี้ เราจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤติใดที่อาจเกิดขึ้นกับเราได้ในอนาคต นี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องสร้างยุทธศาสตร์ใหม่ที่อาศัยความหลากหลายทางธุรกิจและเศรษฐกิจ มากกว่าแค่พึ่งพิงนักท่องเที่ยว อาทิ การจัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ (MICE) ธุรกิจทางด้านสุขภาพ ธุรกิจด้านอาหาร เป็นต้น

1.2 เราต้องกล้าที่จะ สร้างสรรค์ และกล้า (พร้อมที่จะลองผิดลองถูกในการ) ที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ เมื่อธรรมชาติให้ผลมะนาวกับเรา เราต้องเรียนรู้ที่จะทำน้ำมะนาวอันเลิศรส วิกฤติ โควิดสอนให้เราคิดที่จะหาวิธีเอาตัวรอด และนี่คือเหตุผลที่เราผลักดันให้เกิด โมเดล Phuket SandBox เราภาคภูมิใจที่เป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาโมเดลนี้ ซึ่งประสบความสำเร็จในการนำนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวอย่างปลอดภัยและมั่นใจ จนทำให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวจากวิกฤติ โควิด นี่คือเบื้องหลังของความสำเร็จที่วางอยู่บนความกล้าและความสร้างสรรค์ในการตัดสินใจในนโยบายดังกล่าว

1.3 เราต้องร่วมมือกันทำเพื่อจะรอดพ้นจากภาวะวิกฤติ
วิกฤติ โควิดสอนให้เราตระหนักถึงนัยสำคัญของ “ความร่วมมือ” ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม “ความร่วมมือ” ที่จะนำพาภูเก็ตในภาวะ วิกฤติ อาจกล่าวได้ว่าโมเดล Phuket SandBox ประสบความสำเร็จเพราะเราทำงานกันเป็นทีม

บทเรียนจากภาวะ วิกฤติโควิดทั้งสามมิติข้างต้นเป็น แรงจูงใจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เราเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ๊กโป 2028 ซึ่งแน่นอนว่าเป็นความกล้าที่ตัดสินใจเสนอตัวเป็นผู้สมัครแข่งขันเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ๊กโป 2028 อย่างไรก็ตาม นี่เป็นความฝันร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ของคนภูเก็ต

ประเด็นที่สอง อะไรคือเหตุผลสำคัญที่ภูเก็ตควรได้รับการโวตให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028?
เหตุผลสำคัญหลักสองประการที่ภูเก็ตควรได้รับการโวตให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028

2.1 คุณูประการต่อจังหวัดภูเก็ต

เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 จะช่วยสร้างรายได้แก่จังหวัดภูเก็ตและชุมชนในแถบอันดามัน ซึ่งหมายถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของเราในระยะยาว

การเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 เป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดและยังช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ เยาวชน ในระยะยาว

2.2 คุณูปการต่อประชาคมระหว่างประเทศ เราจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028

หัวข้อของการจัดงาน Expo 2028 ที่ภูเก็ต คือ “เน้นความสำคัญและความเชื่อมโยงของมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนัยสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและอย่างยั่งยืน นี่เป็นวิถีของคนภูเก็ตที่มองอนาคตของการพึ่งพาระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่เน้นหลักของความยั่งยืน ซึ่งเราจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตในขณะที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติที่ดีอย่างมีความสุข เราเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่า รูปแบบของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติของคนภูเก็ตคือแบบอย่างที่ประชาคมโลกน่าจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาคมโลกควรมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในประเด็นหลักนี้

ประเด็นที่3 ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ท่านจะส่งเสริมให้คนภูเก็ตร่วมเป้นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 ได้อย่างไร

การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างมาตรฐานโลกทางด้านการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มิได้เป็นเรื่องใหม่ของคนภูเก็ตแต่อย่างใด ในอดีตที่ผ่านมาภูเก็ตได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก ในฐานะจุดหมายของนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งมาโดยตลอด และเราเชื่อมั่นว่า ภูเก็ตจะครองใจนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกในอนาคตด้วย

ด้วยเหตุนี้ เราจึงเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่า คนภูเก็ตมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Expo 2028 ครั้งนี้ โดยคนภูเก็ตทั้งจังหวัด จะทำอย่างเต็มที่เพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดี ในห้วงเวลาที่ผ่านมา คนภูเก็ตทั้งจังหวัดต่างร่วมมือร่วมใจและเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อช่วงชิงการเป็นเจ้าภาพในงานนี้ โดยทางจังหวัดได้ชักชวนให้คนภูเก็ตทุกวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ร่วมมือร่วมใจผลักดันให้ภูเก็ตประสบความสำเร็จในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวสรุปว่าการได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 นี้ เป็นความฝันของคนภูเก็ตทั้งจังหวัด เป็นความฝันที่หวังจะยกระดับความอยู่ดีกินดีของคนทั้งจังหวัดหากภูเก็ตได้รับความสำเร็จในการคัดเลือกครั้งนี้ และนี่คือเหตุผลที่คนภูเก็ตตั้งความหวังไว้กับการแข่งขันในครั้งนี้ คนภูเก็ตตระหนักดีว่า การได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 นี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของการเริ่มทำงานอย่างจริงจังจนถึงวันที่งานจะเริ่มขึ้นในปี คศ. 2028 เรา ทั้งภาค รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วนทั้งจังหวัดต่างมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุด และเรามั่นใจว่าเราจะทำได้ ในฐานะเจ้าภาพของงานที่มีเกียรติในครั้งนี้ ขอให้มั่นใจในคนภูเก็ตโดยการเลือกเรา “โหวต”ให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028

Subscribe