ผู้ว่าฯ ภูเก็ตบรรยายสรุปการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตจัดการภัยพิบัติในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้บรรยายสรุปการพัฒนาจังหวัดในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชารัฐกิจและกิจการสาธารณะสำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วมการทบทวนในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ กล่าวว่า หลังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเนื่องจากมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่หลังจากที่ทางจังหวัดร่วมกับภาคเอกชนผลักดันโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์และทางรัฐบาลสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องของวัคซีนที่ฉีดให้แก่ประชาชนเพ่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ชาวภูเก็ต จนเมื่อมีการปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวได้ภายใต้มาตรการควบคุมด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดจนเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวและประชาชน นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการควบคุมและป้องกันโรค ตลอดจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต จนทำให้เป็นที่ยอมรับและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ของรัฐบาลของจังหวัด ภาคเอกชนและประชาชนในการร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งแม้ในช่วงแรกจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องต่าง ๆ บ้าง แต่ก็ได้มีการแก้ไขเพื่อให้กับกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา จนถึงขณะนี้จะเห็นว่ามาตรการต่าง ๆ ของทางจังหวัดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ได้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างมาก

แต่อย่างไรก็ตามทางจังหวัดก็ยังมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่