ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

วันนี้ (5 ธ.ค. 65 ) เวลา 08.00 น.ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อันการ นิสิต นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีใจความสำคัญ ว่า “เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ พระบาทสมเด็จและวันพ่อแห่งชาติ ในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต ต่างน้อมจิตมั่น ร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาสุดมิได้
70 กว่าปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธาณด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่น ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข ของอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อให้ทวยราษฎร์ มีความผาสุกร่มเย็น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงคันคิดวิธีคลี่คลาย บรรเทาปัญหาของราษฎร ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระกรุณาพระราชทาน “ศาสตร์แห่งพระราชา” เพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎร พึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลงานโครงการมากกว่า 4,000 โครงการอันเกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ ล้วนได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณ

ทั้งภายในประเทศ และจากนานาประเทศ ว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า และอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงพสกนิกรไทย ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจแก่ประเทศต่าง ๆหลายประเทศ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุจดั่ง”พ่อของแผ่นดิน” พระองค์จึงสถิตแนบแน่นอยู่ในดวงหทัย ทั้งทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจ และกำลังศรัทธาของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ปวงข้าพระพุทธเจ้า จึงขอร่วมจิตพร้อมน้อมแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตราบนิจนิรันดร์”

Subscribe