ผู้ว่าฯ ภูเก็ต มีคำสั่งให้นายกเล็กป่าคลอกพ้นจากตำแหน่ง

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต มีคำสั่งให้นายกเล็กป่าคลอกและพวกพ้นจากตำแหน่ง หลัง ปปช.ฟัน 157 เตรียมเลือกตั้งนายกใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต มีคำสั่งแจ้งการพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง ลงวันที่ 25 พ.ค.2565 ด้วยจังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหา นายปัณยา สำเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบำคลอก ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีไม่ดำเนินการกับ นายสาโรจน์ ส่อเจริญ ที่บุกรุกทางสาธารณประโยชน์ บริเวณบ้านขุมเพาะ หมู่ 9 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำของ นายปัณยา สำเภารัตน์ มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีมูลความผิดฐานปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73 จึงส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 ดำเนินการกับนายปัณยา สำเภารัตน์ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีก

ทั้งนี้ ผวจ.ภูเก็ต ได้พิจารณาและมีคำสั่งให้ นายปัณยา สำเภารัตน์ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอกตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 25 พ.ค.2565 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันออกคำสั่งเป็นต้นไป และตามความในมาตรา 48 โสฬส วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้วางหลักไว้ว่า “ให้นำความใน (1) (26) (3) (4) (6) และ (7) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตำแหน่งของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม” ดังนั้นเมื่อนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอกพันจากตำแหน่งแล้วจึงเป็นเหตุให้ นายประคอง พลายกวม พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอกโดยผลของกฎหมาย