ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา” จังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยวางเป้าหมายไว้ 90 ฝาย

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายศักดา ประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ฝายมีชีวิต สำนักสงฆ์วัดป่าบางขนุน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯพบสื่อฯ” เพื่อติดตามการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา” จังหวัดภูเก็ต โดยมี ครูฝาย นายณรงค์ฤทธ์ ซึ่งเป็นไวยาวัจกร สำนักสงฆ์สวนป่าบางขนุนและประชาชนในพื้นที่ นำชมพื้นที่การทำฝายกักเก็บน้ำ

สำหรับ โครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดภูเก็ต” ดำเนินการในพื้นที่สวนป่าบางขนุน ปัจจุบันอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน ท้องที่ตำบลเทพกระษัตรี และตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เดิมเป็นป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสวนป่า พ.ศ. 2481 ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 217 พ.ศ. 2507 มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่หลากหลายชนิด มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบติดเชิงเขาและเป็นภูเขา มีลำธารน้ำ จำนวน 3 เส้น ซึ่งโดยปกติน้ำในพื้นที่จะมีปริมาณมาก และจะไหลลงสู่ถนนเทพกระษัตรี และพื้นที่ราบไม่สามารถเก็บกักไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการชะลอน้ำที่จะเหือดแห้งในฤดูแล้ง จึงจำเป็นต้องมีการเก็บกักน้ำไว้เพื่อใช้และบริหารจัดการให้พอเพียงกับชาวบ้านและสำนักสงฆ์ในพื้นที่

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการทำงาน ด้วยการกำหนดหน่วยงานรับผิดหลักประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ 3 ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต สวนป่าบางขนุนและหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ถลาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา” จังหวัดภูเก็ต ที่กำหนดเป้าหมายไว้จำนวน 90 ฝาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ทรงพระเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

สำหรับ การก่อสร้างเริ่มจุดแรกที่สำนักสงฆ์วัดป่าบางขนุน ไปถึงสุดปลายน้ำที่บริเวณสวนป่าบางขนุน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ซึ่งการก่อสร้างฝาย นอกจากเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่แล้ว ยังเป็นการชะลอน้ำและกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในฤดูแล้ง และเมื่อช่วงฤดูฝนสามารถมีปริมาณน้ำที่มากพอ และจะไม่ไหลไปท่วมถนนเทพกระษัตรี บริเวณหน้าปั้มซัสโก้และพื้นที่ท้ายน้ำในทุกปี

ดังนั้น เมื่อมีการสร้างฝายเสร็จตามจำนวนวางไว้ จะเป็นการช่วยชะลอน้ำป้องกันน้ำท่วมบริเวณหน้าปั้มซัสโก้และพื้นที่ท้ายน้ำ รวมทั้งเกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธ์ไม้และพันธุ์สัตว์น้ำด้วย

ทั้งนี้ การสร้างฝายจะใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ทั้ง คือทรายและไม้ไผ่ ด้วยการนำไปปักลงในลำน้ำเสมือนเสาเข็มเรียงกัน ผูกด้วยเชือกเพื่อยึดโยงเข้าด้วยกัน และใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกัน เป็นการยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำซึ่งจะทำให้สามารถ ใช้ในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและแก้ปัญหาภัยแล้ง

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในสวนป่าบางขนุนและชุมชนใกล้เคียง จำนวน 300 ครัวเรือน มีน้ำสำหรับเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง สำนักสงฆ์และส่วนราชการในพื้นที่ ได้ใช้ประโยชน์เพื่ออุปโภคและบริโภค และสิ่งสำคัญอีกอย่างที่สำคัญคือการเกิดความสามัคคี ปรองดอง และมีความรักต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์