ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เตรียมส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน

เน้นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดึงโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร นำร่องเด็กเก่งภาษาอังกฤษ

ที่ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร พระครูเมตตาภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิต(พระอารามหลวง) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาด นายวิทยา เกตุชู ผอ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต นางไอศยา สินบุษกร ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต คณะครู อาจารย์ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร และ สื่อมวลชน ร่วมประชุม หาแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะต้องการให้นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เรียน พูดภาษาอังกฤษได้

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ต้องก้าวไปข้างหน้า ดังนั้นคุณภาพของคนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องได้รับการดูแล โดยเฉพาะด้านการศึกษา จะให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง รับผิดชอบ เป็นการแบกภาระ ทั้งหมด ก็คงไม่ได้ และจากการที่ก่อนหน้านี้ ภูเก็ต อาศัยแต่เรื่องการท่องเที่ยวและภาคบริการ เป็นหลัก เสมือนมีเสาหลักเสาเดียว เมื่อเสาหลักหัก จากการเกิดวิกฤติ ก็ส่งผลกระทบมากมายตามมา เกิดปัญหาในทุกภาคส่วน ตนจึงมีแนวคิดที่จะยกระดับบนฐานที่ว่า โง่.จน.เจ็บ.ให้หมดไป โดยจะมีการยกระดับด้านการศึกษา ที่ต้องการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา พูดภาษาอังกฤษได้อย่างต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ มัลดีฟ บาหลี เป็นต้น ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นต้นไป และพัฒนาไปจนถึงระดับมัธยม อุดมศึกษาจึงได้เชิญทุกภาคส่วนมา ระดมความคิดเห็น ในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้สามารถ ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งในวันพรุ่งนี้ทาง วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต จะได้นำคณะครู อาจารย์ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ศึกษาดูงานด้านการเรียน การสอนภาคภาษาอังกฤษ ณ.วิทยาลัย เป็นแห่งแรก

นายณรงค์ กล่าวว่า การเลือกโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรเป็นโรงเรียนนำร่องในการให้มีการสอนโดยเน้นการเรียนทักษะในเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันประกอบจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวภาษจึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่เกือบทุกประเทศใช้ในการสื่อสารกันซึ่งหากมีการส่งเสริมในเรื่องนี้อย่างจริงจังก็ถือเป็นสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในอนาคตประกอบกับทางเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตโรงเรียนมีแนวคิดเดียวกันจึงต้องมีการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งหากเด็กภูเก็ตทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้ และมีการรณรงค์เรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง ว่าโรงเรียนมีความพร้อมที่จะสอนภาษาอังกฤษ ทุกโรงเรียน โดยเลือกนำร่องที่โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เป็นแห่งแรก

ทั้งนี้โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนการกุศล นักเรียนหลายคน เมื่อเรียนจบ ก็ไม่สามารถเรียนต่อ เนื่องจากมีฐานะยากจน จึงเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้ สามารถต่อยอดด้านการศึกษา เมื่อจบหรือออกจากโรงเรียนไปแล้ว สามารถออกไปประกอบอาชีพหรือเรียนต่อสายอาชีพอื่นๆได้ต่อไป