ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เปลี่ยนคำสั่ง ยังจำเป็นต้องใส่หน้ากาก แม้ชายหาดหรือที่โล่งแจ้งสาธารณะ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ได้คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3793/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีสาระสำคัญให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 ลงวันที่ 31 พ.ค.65 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีสาระสำคัญ คือ สามารถถอดหน้ากากได้อยู่ในที่โล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก บริเวณชายหาด สวนสาธารณะ สนามกีฬา แต่ต้องห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร แต่ยังคงให้สวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท และการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 เป็นต้นไป

โดยคำสั่งที่ 3793/2565 ที่ออกเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.65 มีสาระสำคัญคือ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรคลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถาน ยานพาหนะส่วนบุคคลหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ยกเว้นให้สามารถถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ในระหว่างรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือในขณะออกกำลังกาย หรือเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.65 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง