พช.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการ ”สัปดาห์การพัฒนา” ประจำปี 2565

พช.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการ ”สัปดาห์การพัฒนา” ประจำปี 2565 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ ที่พื้นที่ต้นแบบการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมโครงการ ”สัปดาห์การพัฒนา” ประจำปี 2565 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดลโดยมี นางมุกดา หลิมนุกู พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตและประชาชนเข้าร่วม

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดลและสาธิตการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและ เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ผ่านกิจกรรม “ซอแรง”และสรุปผลการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ของผู้ร่วมกิจกรรมฯ แบบการมีส่วนร่วมอีกด้วย

Subscribe