พลังงานจังหวัดภูเก็ตให้ความรู้บุคลากรภาครัฐ

พลังงานจังหวัดภูเก็ตให้ความรู้บุคลากรภาครัฐหวังลดใช้พลังงานภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ อาคารคอซิมบี้ นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 ส่วนที่ 2

โดยมี นายอุทัย ตันสุขเกษม วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการพลังงานจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้แทน่ส่วนภูมิภาคและสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 58 หน่วยงาน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 19 หน่วยงาน และผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต (อำเภอ) จำนวน 3 หน่วยงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารภาครัฐ และเอกชน ให้กับหน่วยงานที่สำคัญหลายหน่วยงานเป็นวิทยากรให้ความรู้

นายอุทัย กล่าวว่า สืบเนื่องจาก จังหวัดภูเก็ต ได้อนุมัติให้สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 ส่วนที่ 2 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต เข้าใจมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ และบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำภาคส่วนอื่น ๆ และร่วมมือกันในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดของผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน และติดตามผลการลดใช้พลังงานในหน่วยงานได้และเพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานและปรับปรุงการใช้พลังงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานและเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต ได้ทราบถึงรายงานผลการลดใช้พลังานผ่านระบบ e-report ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกเดือน

ทั้งนี้การจัดอบรมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 ส่วนที่ 2 มีเป้าหมายในการจัดอบรม ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงปริมาณในหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้แทน่ส่วนภูมิภาคและสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 58 หน่วยงานๆ ละ 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 19 หน่วยงานๆ ละ 1 คน และผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต (อำเภอ) จำนวน 3 หน่วยงานๆ ละ 1 คนและเป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานได้ ผ่านการติดตามผลการลดใช้พลังงานในหน่วยงานในเว็บไชต์ของกระทรวงพลังงาน e-report.energy.go.th ได้อย่างถูกต้องผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 80 และผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดอบรมเฉลี่ยร้อยละ 80

Subscribe