พาณิชย์เชียงใหม่รุกธุรกิจสุขภาพ-Wellness ภาคเหนือเชื่อมอันดามัน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ประกอบการภาคเหนือ เชื่อมกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวอันดามัน เจาะฐานภูเก็ต จัดงาน Northern Health & Wellness Festival 2022 ระหว่างวันที่ 10-11กันยายน 2565 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ภายใต้แนวคิดสุขภาพดี วิถีล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการสุขภาพภาคเหนือ จำนวน 20 กิจการมาออกบูธและจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ซึ่งจะสอดคล้องกับการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดอันดามันเพิ่มขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเหนือเชื่อมสู่ภาคใต้ครั้งนี้ ถือเป็นการสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าสูง ได้แก่การท่องเที่ยวในรูปแบบ Medical Tourism และ Wellness Tourism สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medial Hub) พ.ศ. 2560-2569 สนับสนุนการใช้สมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness)ให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้รับความผ่อนคลายจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในแต่ละท้องถิ่น เช่น การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่การท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกทั้ง ยังเป็นการแนะนำธุรกิจสินค้าและบริการสุขภาพ (Health & Wellness) ภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก ของกลุ่มเป้าหมายโดยการเชื่อมโยงสู่ตลาดที่มีศักยภาพ ตลอดจนส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าและบริการสุขภาพเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจในภูมิภาคและกระจายรายได้สู่ประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากพบว่าการท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2020 ประมาณขนาดของตลาดไว้ 735.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสปาเป็นบริการสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทนี้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีคุณภาพและการใช้จ่ายที่สูงกว่านักท่องเที่ยวประเภทอื่นถึง 1.3 เท่า ซึ่งสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ไม่เพียงแต่ธุรกิจให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แต่ธุรกิจอื่นที่อยู่ในห่วงโซ่ยังได้รับอานิสงค์ อาทิ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ของฝากของที่ระลึก ธุรกิจนำเที่ยวและสถานพักผ่อนนันทนาการอื่นด้วย

นอกจากนี้ ยังมีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU 2 ฉบับ เกี่ยวกับคณะทำงานด้านการตลาดจังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) ภูเก็ต- เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และด้านธุรกิจบริการสุขภาพ ระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดภูเก็ต และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เชียงใหม่

Subscribe