พิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม และมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 และรับฟังสารนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566

ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม และมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566และรับฟังสารนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,พลเรือตรีณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (ทหาร), นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม

โอกาสนี้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้อ่านสารแสดงความปรารถนาดี เนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเกียรติกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

จากนั้นให้เกียรติมอบรางวัลและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ได้แก่ นายโอลิน มะลิวรรณ กำนันตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(รับรางวัล ณ สโมสรทหารบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร)/ รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ได้แก่นายสนธยา อุตสาหะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต(รับรางวัล ณ สโมสรทหารบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร) /รางวัลชั้นที่ 1 แพทย์ประจำตำบล ประจำปี 2566 รับประกาศเกียรติคุณ
เงินรางวัล 2,000บาทนางศุภจิต พรหมสมบัติ แพทย์ประจำตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต/รางวัลชั้นที่ 1 สารวัตรกำนัน ประจำปี 2566 รับประกาศเกียรติคุณและ เงินรางวัล 750บาทนายวิสุทธิ์ ศรีไทย สารวัตรกำนันตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตและ นางจันทิรา สังขารา สารวัตรกำนันตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต/รางวัลชั้นที่ 1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 รับประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 1,500 บาท นายสมมารถ หาทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบ เกียรติบัตรแก่หมู่บ้านที่มียอดผู้ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “ThalD”ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 8 ดังนี้
อำเภอถลาง ในพื้นที่ตำบลสาคู จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4 และหมู่ที่ 5 /ตำบลป่าคลอก จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,และหมู่ที่ 9 /ตำบลไม้ขาว จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,5,6 และหมู่ที่ 7 /ตำบลเทพกระษัตรี จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่4 ,6 ,10และหมู่ที่ 11
ตำบลศรีสุนทร จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5,6 และหมู่ที่ 7 /ตำบลเชิงทะเล จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6/อำเภอกะทู้ ตำบลกมลา จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5, และหมู่ที่ 6 อำเภอเมืองตำบลเกาะแก้ว จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 /ตำบลวิชิต จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8

ด้านนายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการระลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจวบจนถึงปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457ในมาตรา 27 และมาตรา 28 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความ
สงบเรียบร้อย และความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบของตน เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลความเป็นธรรม การปกครองดูแลพี่น้องประชาชน ต้องมีความรับผิดชอบ เสียสละทำงานตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ก่อเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยเน้นย้ำว่าเมื่อประชาชนให้ความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมให้ความยุติธรรมอยู่เสมอ”