พิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 โดยมี นางสาวกิรณา โนนสินชัย รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมนางสาวกิรณา กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กำหนดให้มีการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 เพื่อคัดเลือกครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์ครั้งที่ 4 ปี 2564ผลการคัดเลือกของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปรากฏว่า นายอำนวย ปุพเพตะนันท์ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ปี 2564 ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ได้รับรางวัล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจึงจัดงานพิธีมอบรางวัลในวันนี้ขึ้นโดยมีรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติมอบในงานจำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลครูขวัญศิษย์ปี 2564, รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2558 และปี 2560, รางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2564 และรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2564 รวมมีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 24 ท่านทั้งนี้การจัดงานในวันนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง พัฒนาการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป

Subscribe