พิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา

จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา 3 ลาย “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิง ท้องทะเลไทย และป่าแดนใต้” แก่องค์กรและภาคประชาชน เพื่อนำไปขยายต่อและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่นผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาได้ทรงอุทิศพระองค์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์เรื่องราวประจำภูมิภาคเป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนคนไทย โดยทรงพระราชทานแบบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พสกนิกรชาวไทย อันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถในด้านการออกแบบ เกิดความเชื่อมั่นว่าความงดงามของผ้าไทย จะคงอยู่คู่กับสังคมไทย สืบไปนอกจากนี้ ได้พระราชทานพระอนุญาตให้ กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประกวดลายภาพพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ นับเป็นมงคลยิ่งต่อการเริ่มต้นกิจกรรมการประกวด และทรงพระราชทานลายผ้าบาติก 3 ลาย ได้แก่ “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไทเจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย” และ “ป่าแดนใต้” ที่พระองค์ได้แรงบันดาลพระทัยจากการเสด็จไปทอดพระเนตร งานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่ภาคใต้ตลอดมา และทรงพบเห็นวิถีชีวิตและธรรมชาติของภาคใต้ ที่มีเอกลักษณ์ พระดำริทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงบนผ้าลายบาติกพระราชทานทั้ง 3 ราย เพื่อพระราชทานให้กับช่างฝีมือบาติก เป็นของขวัญตอบแทนมิตรภาพและความจริงใจที่ประชาชนชาวภาคใต้มอบให้กับพระองค์ ทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้วยเรื่องราวและความหมายชวนประจักษ์ใจ เป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน เปรียบดังแสงสว่างแห่งวิถีความงดงามของอัตลักษณ์ไทย งผ่านไปสู่พี่น้องประชาชน นำทางให้เกิดความสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป