พิธีลงนามข้อตกลงองค์กรต้นแบบโครงการมาตรการองค์กรโรงพยาบาลฉลอง ด้านความปลอดภัยทางถนน

โรงพยาบาลฉลองจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงองค์กรต้นแบบภายใต้โครงการมาตรการองค์กรโรงพยาบาลฉลองด้านความปลอดภัยทางถนนผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงองค์กรต้นแบบภายใต้โครงการมาตรการองค์กรโรงพยาบาลฉลองด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แขวงทางหลวงภูเก็ต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ตำรวจ บจก.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สอจร. โรตารีสากล ภาค 3330 และ บจก.โอดี้นิวส์ เข้าร่วมนายแพทย์ชูชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้ว่า มาตรการเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตครอบคลุม 5 เสาหลักประกอบด้วย ระดับนโยบาย, คน, รถ, ถนน และการบาดเจ็บของร่างกาย ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับคนเป็นเรื่องที่ยากที่สุด ตั้งแต่มาตรการเบาไปหาหนัก การณรงค์วินัยจราจร การบังคับใช้กฏหมาย ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย มาตรการองค์กรเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่สามารถดูแลบุคลากรในความดูแลของหน่วยนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยพื้นฐานของความรักและความปรารถนาดีให้ทุกคนในองค์กรปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรโรงพยาบาลฉลองมีบุคลากรทั้งหมด 156 คน มีการใช้พาหนะส่วนบุคคลเป็นจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 47.4 การดำเนินการตามมาตรการองค์กรเป็นจุดเริ่มต้นของฝ่ายสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ตที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสู่เป้าหมายของการลดอุบัติเหตุของประเทศไทย โรงพยาบาลฉลองจึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงองค์กรต้นแบบขึ้น ภายใต้โครงการ มาตรการองค์กรโรงพยาบาลฉลองด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อได้ข้อมูลพื้นฐาน (data base) ด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักและปฏิบัติด้านวินัยจราจรจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บของบุคลากรในองค์กรจากอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อป้องกันการเสียชีวิตของบุคลากรในองค์กรจากอุบัติเหตุทางถนนอันจะเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในการร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป