พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชากันอย่างพร้อมเพรียง โดยประชาชนส่วนใหญ่นำบุตรหลานร่วมไหว้พระฟังธรรม

เมื่อช่วงค่ำวานนี้ ที่ วัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง)อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวภูเก็ต พร้อมครอบครัว เข้าร่วมในพิธีเวียนเทียน โดยการร่วมกันไหว้พระ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว และร่วมกันสืบทอดหลักคำสอพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการจัดให้มีพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันดังกล่าวที่วัดทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตก็ได้จัดให้มีพิธีเวียนเทียนขึ้นเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ วันมาฆบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูป ได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

Subscribe