พุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”

พุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี2565ที่ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565  โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต เข้าร่วมพิธีฟังธรรมเทศนา นำแนวทางธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดวิชิตสังฆาราม 3 รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” เวียนมาบรรจบ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต จึงจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย นำหลักธรรมคำสอนไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ประกอบศาสนกิจ เข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสและเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติสืบไปสำหรับวันมาฆบูชานั้น เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูป ได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ มาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต”