ภาครัฐและเอกชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “สิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน” ขับเคลื่อนการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชน

ที่ ห้องใบเรือ โรงแรมโบ๊ทลากูน จังหวัดภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) จัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน” เพื่อให้ผู้ใช้พลังงานทราบถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน และบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และช่องทางการให้ความคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน รวมถึงมาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดสัมมนาดังกล่าว

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กำกับกิจการพลังงาน ที่กำหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯที่แต่งตั้งขึ้นจากผู้แทนผู้ใช้พลังงาน ตามมาตรา 98 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานแก่เครือข่ายภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและลดปัญหาเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ อีกทั้งการสร้างกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยมีผู้ใช้พลังงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกว่า 80 คน