ภูเก็ตจัดการแข่งขันไตรกีฬาภูเก็ต “ภูเก็ต ไตร ไอยรา”

จังหวัดภูเก็ตจัดการแข่งขันไตรกีฬาภูเก็ต “ภูเก็ต ไตร ไอยรา” ภายใต้โครงการ Phuket See Sports มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต 10 เสาหลัก ให้ภูเก็ตเป็นเมืองจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระจายรายได้ให้กับประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจอย่างมั่นคงให้กับจังหวัดภูเก็ต

ที่ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันไตรกีฬาภูเก็ต “ภูเก็ต ไตร ไอยรา” ภายใต้โครงการ Phuket See Sports โดยมี นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการประชาชนนักท่องเที่ยวและนักกีฬาเข้าร่วม

นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ” กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาภูเก็ต “ภูเก็ต ไตร ไอยรา” ภายใต้โครงการ Phuket See Sports โดยการแข่งขันไตรกีฬา เป็นหนึ่งในนโยบาย Sport Cty ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดภูเก็ต และขับเคลื่อนนโยบาย 10 เสาหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ต และยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 นอกจากนี้ผู้ร่วมแข่งขัน จะได้สัมผัสเส้นทางการแข่งขันและบรรยากาศที่น่าประทับใจ และหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน ทุกท่านจะได้เยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต และกลับมาจังหวัดภูเก็ตอีก”

ด้าน นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ” สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดกิจกรรม การแข่งขันไตรกีฬาภูเก็ต “ภูเก็ต ไตร ไอยรา ” ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 502 คนซึ่งนี้ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต 10 เสาหลัก เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อันจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจอย่างมั่นคงให้กับจังหวัดภูเก็ต และกระจายรายได้ให้กับประชากรในจังหวัดภูเก็ตต่อไป”

Subscribe