ภูเก็ตจัดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทย และเพื่อตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกาย สู่เป้าหมายเดียวกันคือ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นำนางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย, นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต,หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติในโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้สด นำกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีใจความสำคัญดังนี้ “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ ของคนไทยทั้งชาติ ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาล แก่พสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ และเชื้อชาติทรงพระราชทานรถต้นแบบรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ เป็นรากฐานในการให้บริการไปทั่วประเทศ ดังประจักษ์ชัดและทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายมาโดยตลอด

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดภูเก็ต และในปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ เขตสุขภาพที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสร้างความตระหนักรู้ ให้กับประชาชนในการดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ดีที่สุด และกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมออกกำลังกาย รักษาสุขภาพมากที่สุดจึงเกิดเป็นขวัญกำลังใจ นำความปลาบปลื้มใจมาสู่คณะผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าที่มีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย”

สำหรับโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกและประเทศไทยในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คนต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนั้นโรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อม ในภายหลังอีกด้วย ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ปี 2565 มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 1,191 รายเสียชีวิตจำนวน 129 ราย และปี 2566 มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 1,107 ราย เสียชีวิตจำนวน 53 ราย

ดังนั้นการจัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการตลอดจนการรณรงค์ สนับสนุน เพื่อเป็นการสร้างเสริมวินัยการออกกำลังกาย ให้เกิดขึ้นในคนทุกเพศ ทุกวัย โดยปีนี้ เน้นคนรุ่นใหม่(New Gen) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังกาย พลังใจและเป็นพลังสำคัญ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไทยไร้สโตรคในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และได้จัดพร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกาย สู่เป้าหมายเดียวกันคือ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” ซึ่ง จังหวัดภูเก็ตมีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯเป็นลำดับ 2 ของประเทศ และเป็นลำดับที่ 1 ของภาคใต้ มีจำนวนผู้สมัคร 16,982 คน

และในวันนี้ จังหวัดภูเก็ต ยังได้จัดโครงการฯ นี้ ณ บริเวณหน้าหาดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทยด้วย

Subscribe