ภูเก็ตจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมสะพานหิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้ การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด โดยได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินขวัญถุงพระราชทาน หรือที่เรียกว่า “ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” กองทุนละ 8,000 บาท โดยมีพระประสงค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ เป็นกลไกแกนนำพลังแผ่นดิน ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน ป.ป.ส. ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนากลไกแกนนำในพื้นที่ให้เป็นพลังแผ่นดินในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมุ่งหมายให้หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับจังหวัดภูเก็ตได้มีการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544 -2562 รวมจำนวน 138 หมู่บ้าน/ชุมชนและในปี พ.ศ. 2563 มีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 3 ชุมชน ที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบด้วย ชุมชนสะพานร่วมพูลผล 1 ชุมชนถนนหลวงพ่อ และชุมชน ซีเต็กค้า 3 ซึ่งรวมแล้วจังหวัดภูเก็ตจะมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นพลังแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดภูเก็ตจำนวน 141 หมู่บ้าน/ชุมชน