ภูเก็ตจัดโครงการธรรมะ รักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจคนป่วยในพื้นที่ตำบลกะรน

ภูเก็ตจัดโครงการธรรมะ รักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจคนป่วยในพื้นที่ตำบลกะรน

พระครูวิสุทกิตติยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงาน“โครงการธรรมะ รักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจ คนป่วย จังหวัดภูเก็ต” โดยได้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในชีวิตประจำวัน เช่น การไหว้พระสวดมนต์ การทำบุญตักบาตร เป็นต้น ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ไม่สามารถออกมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดได้ จึงได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ มาทำกิจกรรมศาสนสงเคราะห์ ด้วยการออกเยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อมด้วยญาติโยม เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าว ได้มีโอกาสในการปฏิบัติศาสนกิจ และที่สำคัญนั้น พระภิกษุสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนช่วยบรรเทาทุกข์ทางใจ โดยการนำหลักธรรมไปประคับประคองจิตใจ ให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีสติและกำลังใจก้าวพ้นภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้สิ่งของทำบุญจากวัด ได้กระจายไปสู่ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในภาวะยากลำบากทุกพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ตและช่วยครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมทั้ง เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมมือในการช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ระหว่าง เทศบาลตำบลกะรน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลกะรน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลกะรน