ภูเก็ตชง ครม.สัญจร กระบี่ ดัน “ภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์”

ภูเก็ตชง ครม.สัญจร กระบี่ ขอ 280 ล้าน ดัน “ภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์” เป็นต้นแบบระบบสุขภาพชุมชนเมือง-สร้างจุดขายใหม่การท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ตชงของบ ครม.สัญจร กระบี่ 280 ล้าน ดันโครงการ “ภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์” เป็นต้นแบบระบบสุขภาพชุมชนเมือง เพิ่มจุดขายใหม่ทางการท่องเที่ยวด้วยแนวคิด “เมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก” เพื่อสร้างเศรษฐกิจภูเก็ตที่ยั่งยืน

นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวถึงโครงการแนวคิดและรูปแบบการดำเนินการโครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์ (PHUKET HEALTH SANDBOX) ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสาธารณสุขทุกระดับของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่า

โครงการภูเก็ตเฮลท์แชนด์บ็อกซ์ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามหลักคิด “เมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก” เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบการพัฒนาแนวใหม่ที่ดำเนินการภายใต้สถานการณ์โควิดต่อเนื่องไปในอนาคต การฟื้นฟูด้านธุรกิจและท่องเที่ยว และการสร้างความเข้มแข็งชุมขน โดยการสร้างสมดุลและความมั่นคงต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่ความมั่นคงยั่งยืน

ด้วยการต่อยอดมาจากโรงการ SMART CITY และโครงการศูนย์การแพทย์และสาธารณสุขนานาชาติ ที่ ต.ไม้ขาว ซึ่งครม.ได้อนุมัติไว้ก่อนนี้แล้วโดยหลักการของ PHUKET HEALTH SANDBOX ประกอบด้วย พลเมืองโลกภูเก็ต 1,200,000 คน ซึ่งประกอบด้วย คนภูเก็ต คนต่างจังหวัด คนต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวภูเก็ต จะต้องได้รับการดูแลเสมอกัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพร่วมกัน ควบคู่ระบบสุขภาพใหม่ “เมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก” สร้างจุดขายใหม่ สร้าง 3 ปัจจัยที่ทำให้คนสุขภาพดีอายุยืนยาวมากที่สุดของโลก ประกอบด้วย ความผูกพันในครอบครัว ความผูกพัน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) โดย 3 ระบบ

1.ระบบจัดการสุขภาพด้วยตนเอง สร้างกิจกรรมเมืองส่งเสริมครอบครัวผูกพัน สร้างกิจกรรมส่งเสิรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD) ด้วยพฤติกรรม 3 อ.ด้วย digital health iteracy platform โรงพยาบาลออนไลน์ 1 ล้านเตียงและกิจกรรมความสัมพันธ์ของเมืองสุขภาพ(Health City campaign) 2.ระบบบริการที่มั่นคงปลอดภัย โดยมีศูนย์ประสานบริการ ภายใต้แผนบูรณาการสุขภาพจังหวัดทั้งรัฐและเอกชน โดยมีกลไกลระบบบริการปฐมภูมิที่กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเชื่อมบริหารจัดการกับโรงพยาบาลระดับต่างๆ มีกรรมการนโยบายจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการเป็นประธานกำกับ และ 3.ระบบการดูแลสุขภาพระดับสูง (High care) หมายถึง Medical & Wellness hub โดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องมีการวิจัยพัฒนายกระดับให้สามารถแข่งขันโดยการวิจัยพัฒนารูปแบบสู่การเป็นผู้นำในการปกป้องประซากรโลกจากโรคที่ร้ายแรงซึ่งคุกคามชีวิตในปัจจุบัน

เป้าหมายใหม่เมืองท่องเที่ยวที่มั่นคงและสมดุล คือการสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพเป็นฐานให้ระบบท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ เติบโตอย่างมั่นคง ดังบทเรียนในช่วงโควิดที่ผ่านมา ประชาชนสามารถเข้าถึง PHUKET HEALTH SANDBOX โดย PHUKET PRIVILEGE CARE CARD เอกสิทธิ์ผ่านสมาชิก พลเมืองภูเก็ต ได้รับสิทธิ์ดังนี้ 1.โรงพยาบาลประจำตัวออนไลน์ มีระบบจัดการสุขภาพประจำตัวออนไลน์ที่เชื่อมโยงการจัดการสุขภาพโดยตนเอง (self Ccare) ด้วยเครื่องมือ Digital Health Literacy (DHL) จำนวน 1ล้านคน 2.เข้าถึงสถานที่ที่เอื้อต่อสุขภาพ (Healthy city)ด้วยการยกระดับสถานที่ออกกำลังกายเพื่อเอื้อต่อ อ.1 ออกกำลังกายในสถานที่มาตรฐานธรรมชาติสวยงาม ยกระดับสถานประกอบการ เอื้อต่อ อ.2. อาหารสุขภาพและปลอดภัยทุกร้านอาหารในจังหวัด และเอื้อต่อ อ.3 อารมณ์ มีกิจกรรมในชุมชนสร้างความผูกพันธ์

และศูนย์บริการสายด่วนสุขภาพจิต รวมไปถึงเข้าถึงสถานีสุขภาพชุมชนใกล้บ้านระบบดิจิตัล 157 ชุมชน คัดกรองสุขภาพ ตรวจรักษาทางไกล และรับยาด้วยตู้จ่ายยาอัตโนมัติ และ4. เข้ารับบริการโรงพยาบาลระดับต่างๆ ตั้งแต่ รพ.สต.จนถึงโรงพยาบาลศูนย์ ที่ยกระดับบริการด้วยการเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันด้วยระบบ Telemedicine และ Teleconsultation โดยศูนย์ประสานบริการ Any care center

นายแพทย์บัญชา กล่าวต่อว่า โครงการ Phuket heath sandbox วางระยะโครงการไว้ 7 ปี เพื่อเชื่อมโยงกับ Spacial expo 2028 ที่ภูเก็ต ทั้งโครงการจะใช้งบประมาณดำเนินการทั้งทั้งหมด 991.136 ล้านบาท โดยระยะแรกขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 280 ล้านบาท ในการประชุม ครม.สัญจร ที่จ.กระบี่ในวันที่ 16 พ.ย. 2564 นี้ จะทำให้ภูเก็ตเป็นต้นแบบระบบสุขภาพชุมชนเมือง ขยายเชื่อมภูมิภาคอันดามัน สร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพและเพิ่มจุดขายใหม่ให้การท่องเที่ยวด้วยแนวคิด “เมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก” เพื่อเศรษฐกิจภูเก็ตที่ยั่งยืนตลอดไป

Subscribe