ภูเก็ตดึง 5 ชุมชนเป้าหมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชน สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ภูเก็ตจัดโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น ส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ดึง 5 หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายในการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการท่องเที่ยว สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางมุกดา หลิมนุกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายกฤษฎา ตันสกุล ที่ปรึกษานายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และ 2 สุดยอดเชฟผู้พิชิตเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย เชพมอนด์ นายสุวิจักขณ์ กังเฮ และเชฟเอิร์ธ นายศริตวรรธน์ วันวิชิตกูร ร่วมแถลงข่าว และ ตัวแทนชุมชน 5 ชุมชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานในครั้งนี้ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้าน ชุมชน เป้าหมายของจังหวัดภูเก็ต โดยมีหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะมะพร้าว หมู่ 6 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต บ้านป่าหล่าย หมู่ที่ 3 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต บ้านป่าคลองชีพ หมู่ที่ 9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง บ้านม่าหนิก หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง และบ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการท่องเที่ยว สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกขึ้นสำหรับการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำทางเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อพัฒนาผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่าย/ชุมชน ให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาศักยภาพด้านการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการเชื่อมโยงหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเรื่องภูมิปัญญาในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เด่นในกลุ่มงานเกษตร “กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต” และสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพที่เชื่อมโยงกับอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (กุ้งมังกร ปลาช่อนทะเล) อาชีพทางการเกษตร (สับปะรด) ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชนสู่ความยั่งยืน