ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าของการวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบจราจรทางบก

ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าของการวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบจราจรทางบก

ที่ ห้องประชุมมุขหลังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานการประชุมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1 /2565 โดยมี นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์ รองผู้บังการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และคณะอนุกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายอำนวย กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต,โครงการทางทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้จังหวัดภูเก็ต,โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต,โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 4027 ตอนพารา – เมืองใหม่ ,โครงการการทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 และความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนทางหลวงหมายเลข 4029 (ถนนพระบารมีตอนกะทู้-ป่าตอง) ที่เกิดแผ่นดินสไลด์ ,แนวทางการแก้ไขปัญหาถนนทางหลวงหมายเลข 4024 (ตอนบางคู-ตีนเขา กิโลเมตร ที่3 + 500 และการจัดระบบการจราจรบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรี สุนทร ซึ่งประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามการแก้ไข้ปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต และความก้าวหน้าของโครงการสำคัญของจังหวัดภูเก็ตเพื่อรายงานให้ประชาชนได้รับทราบของความก้าวหน้าในของโครงการรวมถึงความชัดเจนของโครงการดังกล่าวจะมีทิศทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางใด

นายอำนวย กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ มีระยะทางประมาณ 30 กม. เริ่มต้นที่ตำบลเทพกษัตรี บริเวณจุดตัดกับ ทล.4024 (ถนนเลี่ยงเมือง)ที่ตำบลเกาะแก้ว โดยมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อจากช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว บริเวณ ตำบลศรีสุนทร และแนวเส้นทางจะลงไปทางทิศใต้ขนานไปกับ ทล.4024 จนไปสิ้นสุดที่โครงการ ตำบลกระทู้ บริเวณจุดตัด ทล. 4029 เชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต หากโครงการนี้สำเร็จ ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด ลดสถิติอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น และภัยพิบัติอีกทั้งเป็นการเพื่อเพิ่มความอำนวยสะดวกในการเดินทาง ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนไปถึงการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตความคืบหน้าของโครงการในปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างการดำเนินศึกษา ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบกรอบรายละเอียดของโครงการ ซึ่งเริ่มดำเนินการศึกษาความเหมาะสม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 มีระยะดำเนินงาน 15 เดือน มีผลการดำเนินงาน 43.68 จากแผนงาน ร้อยละ 43.65 (ต.ค.65) ซึ่งเร็วกว่าแผนงาน

นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้า ที่จะสร้างบทเส้น 402 ซึ่งเป็นเส้นหลัก และการก่อสร้างในเส้นทาง 402 ค่อนข้างจะลำบาก เพราะจะเกิดการจราจรติดขัด และได้มองดูเส้นทางพิเศษคือเส้นทางเกาะแก้วเมืองใหม่และกะทู้ จะเป็นเส้นทางที่ขนานกันกับเส้นทาง 402 เพราะฉะนั้นจะต้องสร้างเส้นนี้ให้เสร็จก่อนการก่อสร้างเพื่อที่จะระบายรถในบางส่วน ก่อนการก่อสร้างของ รฟม. เพื่อทำให้ปริมาณการจราจรเส้น 402 ลดลง ซึ่งจะทำ ให้โครงการของ รฟม.มีผลกระทบต่อการจราจรน้อยลง

Subscribe