ภูเก็ตบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดและตรวจสอบราคาสินค้า

ภูเก็ตบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดและตรวจสอบสถานการณ์ราคา ปริมาณสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาส เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต, นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต, นายปัญจสารน์ ไสยแก้ว หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต, นายสำราญ จินดาพล ผู้จัดการตลาดสดสุขสำราญ, นายชัยณิวัฒน์ สายสุวรรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลฉลอง,  ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคา ปริมาณสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน เช่น เนื้อสุกร ไก่สด ผัก ผลไม้ สินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ เครื่องเซ่นไหว้ เป็นต้น เพื่อใช้ในการไหว้เทพเจ้าต่างๆ ทำให้ประชาชนผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าจำนวนมาก ประกอบกับรัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินค้า และดำเนินตามนโยบายจังหวัดภูเก็ต ในการดูแลค่าครองชีพ ที่ ตลาดสุขสำราญ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ตทั้งนี้จากการตรวจสอบ พบว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เนื้อไก่ เนื้อหมู อาหารทะเลสด ผักและผลไม้ ราคาปรับขึ้นตามต้นทุนปัจจัยการผลิต และปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ให้ความร่วมมือในการปิดป้ายแสดงราคาไว้ชัดเจน และได้ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักในตลาด ซึ่งไม่พบเครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้อง ชัดเจน เปิดเผย  และจำหน่ายตรงตามป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้า ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยพบว่ายังมีพี่น้องประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้า แต่จำนวนค่อนข้างบางตาสอบถามแม่ค้าสุกรชำแหละ บอกว่าช่วงนี้มีลูกค้ามาซื้อน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำ แต่มีการซื้อในปริมาณที่ลดน้อยลง เดิมเคยขายอยู่วันละ 2 ตัว ปัจจุบันสั่งมาวันละตัวก็ยังขายไม่หมด เนื่องจากราคาสุกรในช่วงนี้ค่อนข้างแพง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาหน้าฟาร์ม ในส่วนของผู้ค้ารายย่อยก็ต้องขายไปตามราคาตลาด หากขายราคาถูกก็ขาดทุน จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปแก้ปัญหาที่ต้นทาง เพราะผู้ค้ารายย่อยถือว่าปลายทาง