ภูเก็ตประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “Phuket Model”

จังหวัดภูเก็ตประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “Phuket Model” เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่ โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “Phuket Model” เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต คณะครู อาจารย์และภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม

นางนุชรัตน์ กล่าวว่าตามที่จังหวัดภูเก็ตได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม พ.ศ.2562 ส่งผลให้ จังหวัดภูเก็ตต้องจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาและสร้างให้เกิด กลไกและกระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ที่ต้องอาศัยการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด ในการดำเนินการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ Blueprint: Education Hub เสาหลักที่ 2 ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และของจังหวัดภูเก็ต สำหรับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ Phuket Model และเพื่อจัดทำกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา

ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ จากสภาการศึกษา สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เข้ามาศึกษาข้อมูลและบริบทจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2566 และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนร่วมวางแผนการทำงานในด้านวิชาการของจังหวัดภูเก็ตผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 230 คน

นายอำนวย กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตต้องจัดการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษาและ สร้างให้เกิดกลไกและกระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่โดยมีเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียน กล่าวคือ นักเรียน / ผู้เรียน ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เป็น “คนดีรอบด้าน” เป็นพลเมืองและพลโลกที่มีสมรรถนะ สร้างสมดุลระหว่างชีวิตและธรรมขาติ อยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างผาสุก (คนตงห่อ) และ สอดคล้องกับบริบทจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ได้มีแนวทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2566 – 2570 ตาม“นโยบาย 10 เสาหลัก ของภูเก็ต GEMMMSSTTF” โดยเสาหลักที่ 2 Education Hub ศูนย์กลางทางการศึกษา ถือว่า เป็นหัวใจสำคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างคนที่มีคุณภาพ และเป็นผู้สร้างนวัตกรรม เพราะสิ่งนี้คือ ฐานราก ของทั้ง 10 นโยบาย เสาหลักภูเก็ต แต่อย่างไรก็ตาม การที่คนจังหวัดภูเก็ต จะเป็นพลเมืองที่มีสมรรถนะได้ จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่เห็นเป้าหมายร่วมกัน

การดำเนินการครั้งนี้ เห็นสมควรขอบคุณ ทางสภาการศึกษา ที่ได้ให้ความสำคัญ และ เลือกจังหวัด
ภูเก็ต เป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ : การนำร่องเชิงพื้นที่ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ภูเก็ต ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ ขอขอบคุณสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ ที่ร่วมเป็นคณะทำงาน ขอขอบคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่สนับสนุน การทำงาน ในครั้งนี้ ผมมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับคลื่อนการจัด การศึกษาเชิงพื้นที่ “Phuket Model” เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะสำเร็จ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของการประชุม

Subscribe