ภูเก็ตประชุมแก้ไขปัญหาผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำในทุกแหล่งน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมมุขหลังชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ถ.ท่าแครง นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั้งการบูรณาการทำงานร่วมกัน ในการกำจัด และแก้ไขปัญหาผักตบชวาและสิ่งกีดขวางในจังหวัด ในทุกแหล่งน้ำ ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิด ลุ่มน้ำ คู คลองต่าง ๆ ให้มีความสะอาดสวยงาม สามารถกักเก็บน้ำได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนี้ ให้ปริมาณน้ำสามารถไหลผ่านลงสู่ทะเลได้อย่างสะดวก และป้องกันปัญหาการเกิดน้ำท่วมได้

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการเป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับจังหวัดในแต่ละพื้นที่ สำหรับพื้นที่ดำเนินการกำจัดผักตบชวาของจังหวัดภูเก็ต ใน คูคลอง ร่องน้ำ ในพื้นที่เขตเทศบาลและอบต.มอบให้แต่ละเทศบาลและอบต.เป็นหน่วยงานดำเนินการ

ทั้งนี้ ในปี 2564 เทศบาลนครภูเก็ตซึ่งมีพื้นที่แหล่งน้ำ 35 แห่งได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำรวมพื้นที่ 116,494 ตารางเมตร และ เทศบาลตำบลเชิงทะเลดำเนินการกำจัดผักตบชวาในขุมน้ำซอยเชิงทะเล 6/1พื้นที่รวม1,600 ตารางเมตร ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนถึงช่วงฤดูฝนนี้ด้วย