ภูเก็ตผลักดันสมัครเป็นเจ้าภาพงาน Specialized Expo 2028

ภูเก็ตขอรับการสนับสนุนจากประเทศของกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับการสมัครเป็นเจ้าภาพงาน Specialized Expo 2028 ของจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ตร่วมกับกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 ท่าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 13 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย รัสเซีย ออสเตรีย นอร์เวย์ ฝรั่งเศส เข้าร่วม

นายณรงค์กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักของการหารือ ได้แก่ การผลักดันการสมัครเป็นเจ้าภาพงาน Specialized Expo 2028 ของจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยขอรับการสนับสนุนจากประเทศของกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพ และ การขอรับความคิดเห็น/ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialized Expo 2028 Phuket, Thailandโดยมี ผู้แทน สสปน. และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานดังกล่าวและประโยชน์จากการได้รับเลือก พร้อมทั้งการเตรียมพร้อมของจังหวัดภูเก็ต โดยจะใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในการจัดงาน และจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว อาทิ การจัดการวิ่งการกุศลหารายได้ให้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้มอบพื้นที่สำหรับจัดงาน นอกจากนี้ยังมีการ แจ้งกำหนดการการเดินทางมาเยือนภูเก็ตของคณะผู้แทนจาก BIE เพื่อสำรวจพื้นที่ในระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2565 และเน้นย้ำประโยชน์ที่ชาวภูเก็ตและชาวไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและการขนส่งมวลชนในภูเก็ต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจของคนท้องถิ่น สอดคล้องกับหัวข้อการประชุมที่ประเทศไทยเสนอ ได้แก่ “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity”

ทั้งนี้ทางคณะกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดภูเก็ต รับทราบด้วยความยินดี และแสดงความพร้อมที่จะรายงานข้อมูลดังกล่าวไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ ของประเทศนั้นๆ โดยเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ สำหรับประเด็นที่ทางคณะกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้สอบถาม/เสนอแนะแนวทาง เกี่ยวกับการเตรียมการจัดงาน Specialized Expo อาทิ การเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวต่างชาติ ทั้งในและนอกประเทศ ได้มีโอกาสเข้าร่วมลงทุนในงานดังกล่าว การใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดงาน Specialized Expo ภายหลังจากงานสิ้นสุด และการประชาสัมพันธ์ให้ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการสมัครของประเทศไทยเป็นต้น

Subscribe